Jdi na obsah Jdi na menu

Výzva pro podání nabídky

15. 9. 2010
Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16
695 03 Hodonín

………………………………………………………………………………….
Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16
695 03 Hodonín

………………………………………………………………………………….
Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, Hodonín Vás vyzývá k podání nabídky na provedení akce :

Rekonstrukce stoupaček pro rozvod teplé užitkové vody, 
   Cihlářská 12-16, Hodonín.

Zadavatel

Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, Hodonín, IČO 26884011
Zastoupený: ing Ondra Miroslav, předseda výboru SVJ
Adresa: SVJ Cihlářská 12-16
               Cihlářská 12
     695 03 Hodonín
       
Předmět plnění

Předmětem plnění pro 66 bytových jednotek je :

V rámci této akce požadujeme nahradit stávající praskající a místně ucpané plastové stoupačky na teplou užitkovou vodu novými stoupačkami, které  odpovídají platným normám. Stoupačky musí navazovat na pákové ventily  hlavního horizontálního rozvodu TUV umístěného v tepelném kanálu. Stoupačky musí být řešeny tak, aby nedocházelo k jejich lokálnímu zanášení usazeninami a nebo tak, aby byl možný občasný proplach potrubí obráceným tokem vody. Stoupačky nesmí negativně ovlivnit funkčnost a životnost stávajících bytových rozvodů TUV, počínaje od hlavního uzávěru TUV v bytě. V místech upevnění plastových trubek nesmí dojít k deformaci jejich kruhového profilu.
Rekonstrukce se týká panelového rekonstruovaného domu o 5 nadzemních podlažích
a 1 podzemního podlaží (tepelný kanál).
Dům má 5 vchodů (15 stoupaček TUV) .
Rekonstrukce se musí provádět po etapách . Každých 6 měsíců pouze jeden vchod , čili 3 stoupačky. Pokud dodavatel navrhne zhotovit celé dílo v jednom roce, musí navrhnout splátkový kalendář v délce trvání 3 roky.

Místo plnění

Místo plnění : obytný dům Cihlářská 12-13-14-15-16 (66 b.j.) v Hodoníně


Požadavek na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje zajištění celé dodávky jedním dodavatelem (Subdodávka možná).
Zadavatel požaduje v nabídce předložení kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, ze kterého je zřejmé, že zájemce má oprávnění vykonávat výše uvedené práce, nebo má zajištěny některé činnosti jinou oprávněnou fysickou nebo právnickou osobou.


Požadavek na  cenu.

Cena bude navržena včetně platné DPH. Nabídková cena bude nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro celou  dobu jednoho roku a bude zahrnovat veškeré práce potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla v souladu s výše uvedeným předmětem plnění , včetně všech vedlejších činností potřebných k úplnému a odbornému provedení díla a jeho uvedení do provozu. Další rok muže být cena zvýšena nejvýše o inflaci zjištěnou Českým statistickým úřadem.
Cena díla bude stanovena jako cena maximální vč. DPH.


Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem obdržení výzvy a končí dne 4.října 2010 do 18. hod.

Místo a doba pro podání nabídky

Vaši nabídku zašlete písemně v uzavřené obálce označenou slovy „Rekonstrukce stoupaček – nabídka“ na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně do rukou ing. Ondry Miroslava Cihlářská 12, Hodonín.
Bližší informace poskytne ing. Ondra M. Cihlářská 12, 695 03 Hodonín č.t. 533 422 919 nebo mobil 721158841,
Prohlídka je možná po telefonickém ohlášení .

Nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií :

1. Dodržení ČSN a platných předpisů.
2. Cena vč. DPH
3. Záruka
4. Platební podmínky
5.  Max. počet hodin bez zajištění TUV pro byt.

Další podmínky

1. Pokud nebudou dodržena veškerá výše uvedená kritéria, zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit rozsah zakázky a tím i smlouvy.
3. Uchazeč o zakázku uvede obdobné referenční zakázky které provedl.
4. 2 vítězní uchazeči budou vyzváni k předložení návrhu smlouvy o dílo.
5. Zpracovatel nejvýhodnějšího návrhu Smlouvy o dílo bude vyzván k jejímu podpisu a realizaci díla.
6. Součást nabídky musí být stručný popis použité technologie a materiálu.

Ing. Miroslav Ondra                        František Valášek
předseda výboru SVJ                           místopředseda výboru SVJ

Hodonín 10.9.2010


 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář