Jdi na obsah Jdi na menu

Výzva vice zájemcům

30. 6. 2009
Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16
695 03 Hodonín
………………………………………………………………………………….


VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY



    Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, Hodonín Vás vyzývá k podání nabídky na provedení akce :

                        Rekonstrukce el. rozvodů, Cihlářská 12-16, Hodonín.

Zadavatel

Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, Hodonín, IČO 26884011
Zastoupený: ing Ondra Miroslav, předseda výboru SVJ
Adresa: SVJ Cihlářská 12-16
               Cihlářská 12
     695 03 Hodonín
       
Předmět plnění

Předmětem plnění pro 66 bytových jednotek je :

V rámci této akce požadujeme rekonstruovat hlavní elektrické rozvody až po bytové elektroměry, opravu osvětlení v tepelném kanále, prověřit, zda ostatní elektrické vedení a spotřebiče  ve společných prostorách odpovídají bezpečnosti provozu domu. Nevyhovující opravit nebo vyměnit. Nahradit stávající dorozumívací zařízení vhodnějším s ohledem na budoucí potřeby.
Rekonstrukce se týká panelového rekonstruovaného domu o 5 nadzemních podlažích
a 1 podzemního podlaží (tepelný kanál).
Dům má 5 vchodů (5 stoupaček) .

Místo plnění

Místo plnění : obytný dům Cihlářská 12-13-14-15-16 (66 b.j.) v Hodoníně


Požadavek na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje zajištění celé dodávky jedním dodavatelem (Subdodávka možná).
Zadavatel požaduje v nabídce předložení kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, ze kterého je zřejmé, že zájemce má oprávnění vykonávat výše uvedené práce, nebo má zajištěny některé činnosti jinou oprávněnou fysickou nebo právnickou osobou.


Požadavek na  cenu.

Cena bude navržena včetně platné DPH. Nabídková cena bude nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a bude zahrnovat veškeré práce potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla v souladu s výše uvedeným předmětem plnění , včetně všech vedlejších činností potřebných k úplnému a odbornému provedení díla a jeho uvedení do provozu.
Cena díla bude stanovena jako cena maximální vč. DPH.


Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem obdržení výzvy a končí dne 15.července 2009 do 18. hod.

Místo a doba pro podání nabídky

Vaši nabídku zašlete písemně v uzavřené obálce označenou slovy „Rekonstrukce elektrických rozvodů – nabídka“ na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně do rukou ing. Ondry Miroslava Cihlářská 12, Hodonín.
Bližší informace poskytne ing. Ondra M. Cihlářská 12, 695 03 Hodonín č.t. 533 422 919 nebo mobil 721158841,
Prohlídka je možná po telefonickém ohlášení .

Nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií :

1. Dodržení ČSN a platných předpisů
2. Cena vč. DPH
3. Záruka
4. Platební podmínky
5. Termín dokončení, počet týdnů realizace.
6. Výše možné pozastávky za případné nedodělky a závady.
7. Zajištění el. revize po dobu záruční doby.
8. Ochota bezplatné opravy závad zjištěných nezávislým revizorem po uplynutí záruční doby
9. Max. počet hodin bez zajištění proudu pro byt. (nutnost vyřazení el.spotřebičů z provozu)

Další podmínky

1. Pokud nebudou dodržena veškerá výše uvedená kritéria, zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit rozsah zakázky a tím i smlouvy.
3. Uchazeč o zakázku uvede obdobné referenční zakázky.
4. 2 vítězní uchazeči budou vyzváni k předložení návrhu smlouvy o dílo.
5. Zpracovatel nejvýhodnějšího návrhu Smlouvy o dílo bude vyzván k jejímu podpisu a realizaci díla.





Ing. Miroslav Ondra                        Ing. Rudolf Gotlieb
předseda výboru SVJ                           místopředseda výboruSVJ

Hodonín 28.6.2009

Přílohy: Projekt
    Přílohy budou zaslány po projevení zájmu.