Jdi na obsah Jdi na menu

Usnesení z 11.Shromáždění vlastníků

8. 1. 2010
Usnesení
Z 11. Shromáždění vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 v Hodoníně.
konaného dne 30.11. 2008 v OD Marina.


V souladu se stanovami Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 svolal výbor společenství na dnešní den Shromáždění vlastníků jednotek s následujícím programem:

Program:  1. Prezentace
                 2. Zahájení a schválení doplnění programu
                 3. Volba mandátové a volební komise
                 4. Volba návrhové komise
                 5. Zpráva o činnosti výboru za uplynulý rok
     6. Dílčí zpráva o hospodaření za 1.-3.čtvrtletí 2009
- předložení dlouhodobého plánu oprav a tvorby zdrojů.
- Předložení návrhu na platby za koupelnový sušák
         7. Zpráva správce včetně účetní uzávěrky za rok 2008
         8. Zpráva kontrolní komise
         9. Přednesení kandidátky do výboru a kontrolní komise SVJ
        10.Diskuse k předneseným zprávám a  kandidátce
        11. Volby do výboru
        12. Volby do kontrolní komise   
    13 Schválení účetní uzávěrky za r. 2008
    14. Schválení dlouhodobého plánu
    15. Schválení spoření volných finančních prostředků.
    16. Schválení Návrhu na platby za koupelnový sušák
                17.Přednesení návrhu usnesení
                18. Diskuse k návrhu usnesení
                19.Schválení usnesení
    20.Závěr             
                                           Zve výbor Společenství vlastníků jednotek C12-16
                                                                                     Hodonín


1) Při prezentaci bylo zjištěno, že na shromáždění jsou přítomni vlastníci, kteří zastupují 59,9795 %  podílů.   Shromáždění je proto  schopno se usnášet.

2) Byl doplněn a pozměněn program  Shromáždění .

3) Mandátová a volební komise byla zvolena100% přítomných vlastníků
    ve složení pí.Kosíková a Svoboda

4)Návrhová komise byla zvolena 100% přítomných vlastníků
 ve složení p.Raška a Ondrašík

5) Zprávu o činnosti výboru přednesl ing.Ondra.  Zpráva je součástí Usnesení.-

6) Dílčí zprávu o hospodaření  za leden –září 2009,   Návrh dlouhodobého plánu oprav a tvorby zdrojů a Návrh na Platby za koupelnový sušák
     přednesl ing.Ondra. Zpráva je součástí Usnesení.-

7) Zástupce Správce pí Polášková předložila ke schválení účetní uzávěrku za rok 2008
 
8) Zprávu Kontrolní komise přednesla předsedkyně kontrolní komise pí Ivičičová
     Součástí zprávy je návrh na spoření společných prostředků.
-zpráva je součástí Usnesení


9) Na výzvu vlastníkům jednotek zveřejněnou na vchodových nástěnkách, a urgovanou na vchodových schůzkách  se přihlásila jako kandidát do funkce ve výboru paní Kosíková ze vchodu č. 12, a do kontrolní komise paní Ślitrovou. Z toho důvodu výbor předkládá Shromáždění vlastníků návrh na výměnu současného člena výboru ing. Gotlieba za paní Kosíkovou. Do kontrolní komise navrhujeme místo pana Poláška paní Ślitrovou.

   
10) V diskusi k předneseným zprávám nevystoupil nikdo s vlastníků jednotek.

             
11) Hlasování o uvolnění ing.Gottlieba z funkce člena výboru SVJ a volbě paní Kosíkové do uvolněné funkce

     Souhlasí  100% přítomných vlastníků, to znamená 59.9795% všech vlastníků.
              Nesouhlasí 0% přítomných vlastníků
    Pro schválení je potřeba většina  všech vlastníků. Paní Kosíková je zvolena do výboru SVJ.
 
12) Hlasování o uvolnění pana Poláška z funkce člena kontrolní komise a volbě paní Šlitrové do uvolněné funkce.

     Souhlasí  100% přítomných vlastníků, to znamená 59.9795% všech vlastníků.
              Nesouhlasí 0% přítomných vlastníků
    Pro schválení je potřeba většina  všech vlastníků. Paní Šlitrová je zvolena do kontrolní komise SVJ.

13) Schválení účetní uzávěrky:

     Souhlasí  100% přítomných vlastníků a 59.9795% všech vlastníků.
              Nesouhlasí 0% přítomných vlastníků
              Pro schválení je potřeba většina přítomných vlastníků.

14) Schválení dlouhodobého plánu oprav a tvorby zdrojů.

      Souhlasí přítomní  vlastníci zastupující 59,9795% všech  podílů
                  Pro schválení je potřeba 75% všech vlastníků.
Poněvadž nebyli přítomni vlastníci zastupující 75% podílu, souhlasí se s odsouhlasením plánu s nepřítomnými vlastníky  jednotlivě.

15) Schválení spoření volných finančních prostředků ve Fondu oprav

      Souhlasí přítomní  vlastníci zastupující  59,9795% všech  podílů
                            Pro schválení je potřeba většina  vlastníků.

16) Schválení návrhu na platby za koupelnový sušák ve výši 1GJ za rok.

       Souhlasí přítomní  vlastníci zastupující 59,9795% všech  podílů             
              Pro schválení je potřeba většina  vlastníků.

17) Návrh usnesení přečetl p. Raška

18) V diskusi  k Návrhu usnesení nevystoupil nikdo z vlastníků


Źádný vlastník nevznesl k návrhům Usnesení Shromáždění vlastníků námitky a tedy ani nepožádal
o jejich zaprotokolování.

19)  Hlasování o Usnesení:
       S tímto Usnesením Souhlasí všichni přítomní vlastníci zastupující  59,9% všech  podílů     
          Nesouhlasí přítomní vlastníci zastupující 0 % všech podílů

         V souladu se Stanovami SVJ Čl.IV bodu 7  bylo  Shromáždění usnášení   schopné, protože   přítomní vlastníci  zastupují  většinu  hlasů.
        Součástí tohoto usnesení je prezenční listina z dnešního Shromáždění vlastníků a veškeré písemné zprávy, které byly předneseny na dnešním Shromáždění vlastníků.

20) Shromáždění vlastníků uzavřel ing. OndraPodpisy návrhové komise, která zpracovala toto usnesení

p. Raška místopředseda kontrolní komise________________________

 ……..………………………………………_________________________________            

Podpisy mandátové a volební komise:

pí. Kosíková _____________________-

………………………………….______________________________
                   
                            
Ověřeno předsedou výboru SVJ:ing Ondra__________________________________

A místopředsedou výboru SVJ:p. Valášek    __________________________________
               
A člen výboru SVJ odstupujícíÍ___________________________________________

Člen výboru nově zvolený------------------------------------------------------------

                                                 Hodonín dne   30.11.2009


Přílohy:1) Zpráva o činnosti výboru za uplynulý rok
       2)Dílčí zpráva o hospodaření za rok 2008
            3)  Dlouhodobý plán
            4) Zpráva kontrolní komise
    5) prezenční listina a k ní přiložené plné moci.


 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář