Jdi na obsah Jdi na menu

Usnesení z 14. Shromáždění vlastníků

14. 1. 2013


Usnesení

Ze 14. Shromáždění vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 v Hodoníně.

konaného dne 3.12. 2012 v OD Marina v 18.00 hodin.

 

V souladu se stanovami Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 svolal výbor společenství na dnešní den Shromáždění vlastníků jednotek s následujícím programem:

 

Program: 1. Prezentace

2. Zahájení a schválení doplnění programu

3. Volba volební a mandátové komise

4. Zpráva o činnosti výboru za uplynulý rok

5. Dílčí zpráva o hospodaření za 4. čtvrtletí 2011 a 1.-3.čtvrtletí 2012

6. Zpráva správce včetně účetní uzávěrky za rok 2011

7. Zpráva kontrolní komise

8. Přednesení návrhu na schválení plateb za STA všemi vlastníky jednotek

9. Prezentace přepracovaného plánu oprav, případné navýšení záloh do fondu oprav

10. Přednesení návrhu kandidátky pro volby do výboru a kontrolní komise

11. Diskuse k předneseným zprávám

12. Schválení účetní uzávěrky za rok 2011

13. Schválení přepracovaného plánu oprav, případného navýšení záloh do fondu oprav

14. Schválení plateb za STA

15. Volba výboru a kontrolní komise

16. Přednesení návrhu usnesení

17. Diskuse k návrhu usnesení

18. Schválení usnesení

19. Diskuse k příspěvkům

20. Závěr

  1. Při prezentaci bylo zjištěno, že na shromáždění jsou přítomni vlastníci, kteří zastupují 51,15 podílů. Shromáždění je/ není schopno se usnášet.

(jen pokud bude víc jak 50% všech podílů)

 

2) Zahájení , doplnění a schválení programu -pí.Ivičičová

Byly zrušeny a doplněny body programu :

Bod č.6 : Zpráva správce včetně účetní uzávěrky za rok 2011 (absence správce) byl nahrazen hlasováním o schválení dodatečného stavebního povolení pro manžele Hublovy

Bod 12.: Zrušeno schválení účetní uzávěrky za rok 2011, nahrazeno hlasováním o souhlasu SVJ s vložením finančních prostředků na spořící účet v hodnotě 53.000,-Kč.

Bod č.9 – zrušen

Bod č.13 - zrušen

Bylo odhlasováno zrušení výše popsaných bodů. Souhlasilo 100% zúčastněných

 

3a) Mandátová a volební komise byla zvolena 100% přítomných vlastníků

ve složení …Hřiba Oldřich……..…………………… a Stoklásková Barbora……………..…

 

3b) Návrhová komise byla zvolena …100% přítomných vlastníků

ve složení …Raška Vladimír…………..…………….. a ……Hájek Radim……….….

 

4) Byla přednesena zpráva o činnosti výboru za uplynulý rok – pí.Kmínková

 

5) Byla přednesena dílčí zpráva o hospodaření za 4. čtvrtletí 2011 a 1.-3. čtvrtletí 2012. – ing..Ondra

 

6) Byla – nebyla přednesena zpráva správce včetně účetní uzávěrky

Bylo provedeno hlasování o souhlasu s dodatečným stav. povolení pro rekonstrukci Hublova bytu,

Proti : Tesařová, Zapletalová, Pro: Ostatní účastníci souhlasili s vydáním dodatečného stavebního povolení na základě doplněného statického posouzení průrazu nosné zdi v bytě .

 

7) Zprávu kontrolní komise za rok 2012 přednesla předsedkyně kontrolní komise pí.Ivičičová .

8) Byl přednesen návrh na zavedení plateb za STA (součást společného majetku) pro všechny vlastníky jednotek (platné i pro nájemníky bytu). Přednesl p.Ondra,

9) Byla –nebyla přednesena prezentace přepracovaného plánu oprav, případné navýšení záloh do fondu oprav

Bod zrušen.

 

10) Byl přednesen návrh kandidátky pro volby do výboru a kontrolní komise. Návrh kandidátky: pí.Kmínková, ing.Ondra

ing. Stakláska.

 

11) V diskusi k předneseným zprávám nevystoupil nikdo.

 

12) Nebyla schválena účetní uzávěrka za rok 2011pro nepřítomnost zpracovatele a správce SBD Hodoňanu

Bod 12 byl nahrazen hlasováním o souhlas s převodem blokovaných fin. prostředků na spořící účet.

 

Souhlasí přítomní vlastníci zastupující …51,15…..%všech podílů

Nesouhlasí vlastníci zastupující 0 %všech podílů

Pro schválení je potřeba většina přítomných vlastníků

 

Bod 13 byl zrušen .

 

14) Byly schváleny platby za STA ve výši 15 Kč/měsíc všemi bytovými jednotkami

 

Souhlasí přítomní vlastníci zastupující …51,15………..%všech podílů

Nesouhlasí vlastníci zastupující …0 %všech podílů

Pro schválení je potřeba většina přítomných vlastníků

 

Schválilo 100% zúčastněných.

 

15a) Do výboru byli zvoleni tito vlastníci: ¨

 

Pí.Kmínková P. , p.Ondra M. , p.Stokláska J.

S návrhem kandidátky souhlasí přítomní vlastníci zastupující …51,15………..%všech podílů

Nesouhlasí vlastníci zastupující …0 %všech podílů

 

15b) Do kontrolní komise byli zvoleni tito vlastníci:

Pí.Ivičičová K. , pí. Gottliebová L. , p.Raška V.

Bylo schváleni 100% zúčastněných

 

  1. Pan Raška přednesl Návrh usnesení a poděkoval odstupujícímu místopředsedovi výboru panu Valáškovi

  2. Diskuse k Návrhu usnesení se zúčastnili :

Pí.Lojkásková – město nehrabe listí,

p.Machálek – půda – porovnat tašky na střeše

- sklep padlý kabel, řešit očištění a označení ventilu. VaK ?

Pí.Zapletalová – potkan ve stupačce elektriky

 

  1. Proběhlo hlasování o Usnesení :

S tímto Usnesením :

Souhlasí všichni přítomní vlastníci zastupující…51,15…. % všech podílů

Nesouhlasí přítomní vlastníci zastupující…0….%všech podílů

Usnesení bylo schváleno 100% zúčastněných.

 

20) Shromáždění vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 uzavřela pí.Kmínková,

 

 

 

 

 

V souladu se Stanovami SVJ Čl.IV bodu 7 bylo Shromáždění usnášení schopné, protože přítomní vlastníci zastupují většinu hlasů.

Součástí tohoto usnesení je prezenční listina z dnešního Shromáždění vlastníků a veškeré písemné zprávy, které byly předneseny na dnešním Shromáždění vlastníků.

 

 

Nebyly vzneseny námitky vlastníků proti výše uvedeným návrhům Usnesení Shromáždění vlastníků , s požadavkem na jejich zaprotokolování.:

 

 

 


20) Shromáždění vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 uzavřela pí.Kmínková,

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář