Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 20. Shromáždění společenství vlastníků

9. 12. 2016

Zápis z 20. Shromáždění společenství vlastníků

 

Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, Hodonín

                                                                                                                                 (dále jen SVJC 12-16)

Sídlo:   SVJ Cihlářská 12, Cihlářská 12, 695 03 Hodonín

IČ: 26884011

 

Datum a hodina konání shromáždění: 8.11. 2018 v 18:00

 

Místo konání shromáždění: Restaurace Marina, hodonín Cihlářská čtvrť 3216/20, 695 01                                                      Hodonín

 

Shromáždění svolal: Výbor společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, Hodonín

 

Celkový počet podílu shromáždění: 100%

 

Počet přítomných členů zastupující podíl shromáždění: 61%

 

Pozvánka na 20. Schůzi je přílohou č.1 zápisu

 

Jednání shromáždění zahájil Ing. Jiří Stokláska  v 18 hodin.

Předsedající uvedl, že shromáždění je řádně svoláno v souladu se zákonem a stanovami a je schopno se usnášet.

 

Shromáždění přistoupilo k volbě předsedy jednání:

 

Návrh usnesení č. 1:

 

Shromáždění vlastníků SVJC 12-16 schvaluje předsedu jednání: Ing. Jiří Stokláska.

 

Výsledky hlasování:

Z přítomných pro 100%, proti 0%, zdržel se 0%

Usnesení bylo přijato.

 

Předseda jednání seznámil přítomné s pořadem jednání shromáždění:

 

Pořad jednání shromáždění:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Zpráva o činnosti výboru
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Přednesení, diskuze a hlasování o Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem domácnosti
  5. Přednesení, diskuze a hlasování o Finančním plánu společenství na rok 2017
  6. Přednesení, diskuze a schválení účetní závěrky za rok 2015
  7. Diskuze na volné téma, prostor pro dotazy a sdělení
  8. Závěr

Shromáždění přistoupilo k volbě zapisovatele.

 

Návrh usnesení č. 2:

 

Shromáždění vlastníků SVJC 12-16 schvaluje zapisovatelku: Kamila Ivičičová.

 

Výsledky hlasování:

Z přítomných pro 100%, proti 0%, zdržel se 0%

Usnesení bylo přijato.

 

Bylo přistoupeno k bodu 2 jednání

 

Návrh usnesení č. 3:

Za výbor přednesl zprávu o činnosti za rok 2016 předseda Ing. Jiří Stokláska.

 

Shromáždění vlastníků SVJC 12-16 schvaluje Zprávu o činnosti výboru,

Zpráva o činnosti výboru je přílohou č. 2 zápisu

 

Výsledky hlasování:

Z přítomných pro 100%, proti 0%, zdržel se 0%

Usnesení bylo přijato.

 

Bylo přistoupeno k bodu 3 jednání

 

Za kontrolní komisi přednesla zprávu o činnosti za rok 2016 předsedkyně Kamila Ivičičová.

 

Návrh usnesení č. 4:

 

Shromáždění vlastníků SVJC 12-16 schvaluje Zprávu kontrolní komise,

Zpráva kontrolní komise je přílohou č. 3 zápisu

 

Výsledky hlasování:

Z přítomných pro 100%, proti 0%, zdržel se 0%

Usnesení bylo přijato.

 

Bylo přistoupeno k bodu 4 jednání

 

Ing. Stokláska přednesl informace o Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem domácnosti shromáždění, po krátké diskuzi se přikročilo k hlasování.

 

Návrh usnesení č. 5:

 

Shromáždění vlastníků SVJC 12-16 schvaluje Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem.

 

Výsledky hlasování:

Z přítomných  pro 96,74%, proti 3,26%, zdržel se 0%

Usnesení bylo přijato.

Bylo přistoupeno k bodu 5 jednání

 

Ing. Stokláska přednesl informace o Finančním plánu společenství na rok 2017 shromáždění, bez diskuzi se přikročilo k hlasování.

 

Návrh usnesení č. 6:

 

Shromáždění vlastníků SVJC 12-16 schvaluje Finanční plán společenství na rok 2017.

Finanční plán společenství na rok 2017 je přílohou č. 4 zápisu

 

Výsledky hlasování:

Z přítomných pro 100%, proti 0%, zdržel se 0%

Usnesení bylo přijato

 

Bylo přistoupeno k bodu 6 jednání

 

Pan Čada přednesl informace o účetní závěrce za rok 2015 shromáždění, bez diskuze přikročilo k hlasování.

 

Návrh usnesení č. 7:

 

Shromáždění vlastníků SVJC 12-16 schvaluje účetní závěrku za rok 2015.

 

Výsledky hlasování:

Z přítomných pro 100%, proti 0%, zdržel se 0%

Usnesení bylo přijato

 

Bylo přistoupeno k bodu 7 jednání

 

Diskuze na témata:

            Možnost zazdění zadních dveří

            Krádeže v kolárkách

            Způsob vrácení přeplatků záloh

            Úpravné ořezávání dřevin před vchody

 

Závěr:

 

Shromáždění bylo ukončeno v 19:00 hod.

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28.11.2016

 

podpis předsedy jednání:

 

podpis zapisovatele: 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář