Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 21. Shromáždění společenství vlastníků

17. 12. 2017

Zápis z 21. Shromáždění společenství vlastníků

 

Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, Hodonín

                                                                                                                                    (dále jen SVJC 12-16)

Sídlo:   SVJ Cihlářská 12, Cihlářská 12, 695 03 Hodonín

IČ: 26884011

 

Datum a hodina konání shromáždění: 7.11. 2017 v 18:00

 

Místo konání shromáždění: Restaurace Marina, hodonín Cihlářská čtvrť 3216/20, 695 01                                                         Hodonín

 

Shromáždění svolal: Výbor společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, Hodonín

 

Celkový počet podílu shromáždění: 100%

 

Počet přítomných členů zastupující podíl shromáždění: 58,08%

 

Pozvánka na 21. Schůzi je přílohou č.1 zápisu

 

Jednání shromáždění zahájil Ing. Jiří Stokláska  v 18 hodin.

Předsedající uvedl, že shromáždění je řádně svoláno v souladu se zákonem a stanovami a je schopno se usnášet.

 

Shromáždění přistoupilo k volbě předsedy jednání:

 

Návrh usnesení č. 1:

Shromáždění vlastníků SVJC 12-16 schvaluje předsedu jednání: Ing. Jiří Stokláska.

 

Výsledky hlasování:

Z přítomných pro 100%, proti 0%, zdržel se 0%

Usnesení bylo přijato.

Shromáždění přistoupilo k volbě zapisovatele.

 

Návrh usnesení č. 2:

Shromáždění vlastníků SVJC 12-16 schvaluje zapisovatelku: Kamila Ivičičová.

 

Výsledky hlasování:

Z přítomných pro 100%, proti 0%, zdržel se 0%

Usnesení bylo přijato.

 

 

 

 

 

 

Předseda jednání seznámil přítomné s pořadem jednání shromáždění:

 

Pořad jednání shromáždění:

 1. Zahájení a volba předsedy a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Zpráva o činnosti výboru
 4. Zpráva kontrolní komise
 5. Přednesení, diskuze a hlasování o akci Zazdění zadních vchodů
 6. Přednesení, diskuze a hlasování o Finančním plánu společenství na rok 2018 - přiložen
 7. Přednesení, diskuze a schválení účetní závěrky za rok 2016
  Informace na
  https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=609222
 8. Diskuze na volné téma, prostor pro dotazy a sdělení.
 9. Přednesení, diskuze a hlasování o usnesení Shromáždění vlastníků
 10. Závěr

 

Návrh usnesení č. 3:

Shromáždění vlastníků SVJC 12-16 schvaluje předložený program.

 

Výsledky hlasování:

Z přítomných pro 100%, proti 0%, zdržel se 0%

Usnesení bylo přijato.

 

 

Bylo přistoupeno k bodu 3 jednání

 

Návrh usnesení č. 4:

Za výbor přednesl zprávu o činnosti za rok 2017 předseda Ing. Jiří Stokláska.

 

Shromáždění vlastníků SVJC 12-16 schvaluje Zprávu o činnosti výboru,

Zpráva o činnosti výboru je přílohou č. 2 zápisu

 

Výsledky hlasování:

Z přítomných pro 100%, proti 0%, zdržel se 0%

Usnesení bylo přijato.

 

Bylo přistoupeno k bodu 4 jednání

 

Za kontrolní komisi přednesla zprávu o činnosti za rok 2017 předsedkyně Kamila Ivičičová.

 

Návrh usnesení č. 5:

Shromáždění vlastníků SVJC 12-16 schvaluje Zprávu kontrolní komise,

Zpráva kontrolní komise je přílohou č. 3 zápisu

 

Výsledky hlasování:

Z přítomných pro 100%, proti 0%, zdržel se 0%

Usnesení bylo přijato.

Bylo přistoupeno k bodu 5 jednání

 

Ing. Stokláska přednesl informace k zazdění zadních vchodů po krátké diskuzi se přikročilo k hlasování.

 

Návrh usnesení č. 6:

Shromáždění vlastníků SVJC 12-16 pověřuje výbor aby se zabývalo kroky k provedení zazdění zadních vchodů.

 

Výsledky hlasování:

Z přítomných pro 55,34 %, proti 42,25%, zdržel se 2,41%

Usnesení bylo přijato.

 

Bylo přistoupeno k bodu 6 jednání

 

Ing. Stokláska přednesl informace o Finančním plánu společenství na rok 2018 shromáždění, bez diskuzi se přikročilo k hlasování.

 

Návrh usnesení č. 7:

Shromáždění vlastníků SVJC 12-16 schvaluje Finanční plán společenství na rok 2018, navýšení příspěvku do DZ o 160 Kč na 1 podíl vlastnictví od 1.1.2018.

Finanční plán společenství na rok 2018 je přílohou č. 4 zápisu

 

Výsledky hlasování:

Z přítomných pro 60,16 %, proti 39,84 %, zdržel se 0 %

Usnesení bylo přijato

 

Bylo přistoupeno k bodu 7 jednání

 

Pan Raška přednesl informace o účetní závěrce za rok 2016 shromáždění, bez diskuze se přikročilo k hlasování.

 

Návrh usnesení č. 8:

Shromáždění vlastníků SVJC 12-16 schvaluje účetní závěrku za rok 2016.

 

Výsledky hlasování:

Z přítomných pro 100%, proti 0%, zdržel se 0%

Usnesení bylo přijato

 

Bylo přistoupeno k bodu 8 jednání

Diskuze – nebylo zvolené téma, diskuze se tedy nekonala.

 

 

 

 

 

Bylo přistoupeno k bodu 9 jednání

Návrh usnesení č. 9:

Shromáždění vlastníků SVJC 12-16 schvaluje všechny usnesení z 21. Shromáždění vlastníků a zavazuje vlastníky a výbor k naplňování jejich podstaty.

 

Výsledky hlasování:

Z přítomných pro 100%, proti 0%, zdržel se 0%

Usnesení bylo přijato

 

 

           

 

Závěr:

 

Shromáždění bylo ukončeno v 19:00 hod.

 

Zápis byl vyhotoven dne: 7.11.2017

 

 

podpis předsedy jednání:

 

podpis zapisovatele: 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář