Jdi na obsah Jdi na menu

Záznam z 18.Shromáždění vlastníků konaného 11.11.2014

8. 12. 2014

Usnesení

Z 18. Shromáždění vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 v Hodoníně.

konaného dne 11.11. 2014 v 17.45 hod. V OD Marina.

 

V souladu se stanovami Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 svolal výbor společenství na dnešní den Shromáždění vlastníků jednotek s následujícím programem:

Program   1.   Prezentace

                  2.   Zahájení a schválení  programu

                  3.   Volba mandátové  komise

4.Volba návrhové komise

  1. Přednesení podkladů ke schválení projektu „  Dokončení oprav bytového domu Cihlářská 12-16“.    

6.Diskuse k přednesenému návrhu projektu

      7.   Hlasování o realizaci projektu  „  Dokončení oprav bytového domu Cihlářská 12-16“.    

                  8.   Přednesení podkladu pro schválení Dlouhodobého plánu do r. 2028  

                  9.   Diskuse k přednesenému návrhu Dlouhodobého plánu do r. 2028

                10.   Hlasování o realizaci návrhu Dlouhodobého plánu do r. 2028 ,

včetně zvýšení plateb dlouhodobých záloh

                11.   Volby do výboru SVJ

                12.   Volby do kontrolní komise

                13.   Návrh Usnesení Shromáždění vlastníků

    14.   Diskuse k Usnesení

15.Schválení usnesení.

  1. Závěr

 

  1. Při prezentaci bylo zjištěno, že na shromáždění jsou přítomni vlastníci, kteří zastupují 61,85 %  podílů.   Shromáždění je proto  schopno se usnášet.

(jen pokud bude víc jak 50% všech podílů)

 

2)   Shromáždění vlastníků jednotek zahájil ing.Ondra.

      Program byl schválen  100 % přítomných.

 

3) Mandátová  komise byla zvolena  100%  přítomných vlastníků

     ve složení pí.Ivičičová K. a Kmínková P.

 

4) Návrhová komise byla zvolena 100 %  přítomných vlastníků

  ve složení p.Raška a p.Čada D.

 

5) ing. Ondra přednesl Návrh na schválení projektu :“ Dokončení oprav Bytového domu Cihlářská 12-16“.

   Návrh je součástí Usnesení.

 

6) V diskusi k návrhu vystoupili:

p.Hřiba O. pí.Bouchalová S................................................................................................

                 

7) Hlasování o projektu. S projektem a jeho realizací v programu Panel 2013+

     Souhlasí  přítomní  vlastníci zastupující …100…..  % přítomných podílů

     Nesouhlasí přítomní vlastníci zastupující  0  % přítomných podílů

                                   Pro schválení je potřeba 2/3 přítomných vlastníků.

 

 

8) ing Ondra přednesl Návrh na Dlouhodobý plán do r. 2028  . Tímto plánem se musí výbor řídit v případě , že nebude realizován   projekt   dle bodu 7. v rámci Panelu 2013+.

 

9)  V diskusi k přednesenému návrhu vystoupili:

      p.Hřiba O. , pí.Bouchalová S. , p.Malář

  

                                               1.strana ze 2

10) Hlasování o Dlouhodobého plánu do r. 2028.

        Souhlasí přítomní  vlastníci zastupující 96,7445..%přítomných   podílů

       Nesouhlasí  vlastníci zastupující 3,2555 %přítomných   podílů.

                      Pro schválení je potřeba 2/3  přítomných  vlastníků.

10A) Návrh na zvýšení plateb do dlouhodobých oprav od 1.1.2015 v průměru o 100 Kč/měsíc na byt, podle předloženého návrhu odsouhlasilo 100 % přítomných podílů.

 

11) Do výboru Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, Hodonín, byli zvoleni:

Daniel Čada, Cihlářská čtvrť 15,Hodonín 695 03

Vladimír Raška, Cihlářská čtvrť 16,Hodonín 695 03

Ing. Jiří Stokláska, Cihlářská čtvrť 16,Hodonín 695 03

 

           S výborem souhlasí  vlastníci zastupující 100 % přítomných  podílů

               Nesouhlasí  vlastníci zastupující 0 % přítomných podílů

 

12) Do kontrolní komise, Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, byli zvoleni:

Milada Gottliebová, Cihlářská čtvrť 16,Hodonín 695 03

Kamila Ivičičová, Cihlářská čtvrť 16,Hodonín 695 03

            Pavlína Kmínková, Cihlářská čtvrť 12,Hodonín 695 03

 

                        S kontrolní komisí souhlasí  vlastníci zastupující 100 % přítomných  podílů

               Nesouhlasí  vlastníci zastupující 0 % přítomných podílů           

  

13)Zprávu kontrolní komise přednesla předsedkyně kontrolní komise (pí.Ivičičová K.)

 

14)Účetní uzávěrku přednesl  zástupce správce ( pí.Polášková )

       S uzávěrkou  souhlasí  vlastníci zastupující 100 % přítomných  podílů

               Nesouhlasí  vlastníci zastupující 0 % přítomných podílů

 

14A)  Zprávu o hospodaření přednesenou p.Ondrou, odsouhlasilo 100 % přítomných vlastníků

14B)  Zprávu o činnosti přednesenou p.Ondrou, odsouhlasilo 100 % přítomných vlastníků

14C) Zprávu kontrolní komise přednesenou pí.Ivičičovou, odsouhlasilo 100 % přítomných vlastíků

15) Návrh Usnesení dnešního Shromáždění vlastníků jednotek přečetl p. Raška

 

16) V diskusi k přednesenému návrhu Usnesení vystoupili:

      p.Čada D. – vyvěsit účetní uzávěrku na nástěnky a stránky na internetu........................................

      

17)   Hlasování o návrhu Usnesení. S Usnesením

         Souhlasí přítomní  vlastníci zastupující  100 %v přítomných podíl

         Nesouhlasí  vlastníci zastupující  0… % přítomných podílů

                      Pro schválení je potřeba většina všech přítomných vlastníků.

 

Námitky vlastníků proti výše uvedeným návrhům Usnesení Shromáždění vlastníků , kteří požádali   o jejich zaprotokolování.:  nebyly vzneseny  námitky přítomných vlastníků jednotek.

 

18) Shromáždění vlastníků uzavřel ing.Stokláska

 

Podpisy návrhové komise, která zpracovala toto usnesení

 

p. Raška V. místopředseda kontrolní komise________________________

 

 p. Čada_________________________________                   

 

Podpisy mandátové  komise:

 

pí. Ivičičová K. _____________________       pí.Kmínková P.______________________________

                                               2.strana ze 2

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář