Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva o činnosti výboru SVJ od posledního Shromáždění

8. 12. 2008
Zpráva o činnosti výboru SVJ od posledního Shromáždění SVJ

Uplynul již rok od posledního 9. Shromáždění vlastníků a proto jsme byli povinni podle zákona svolat toto, již 10. Shromáždění vlastníků jednotek.  Výbor této události využívá každý rok k bilancování své činnosti a toto hodnocení předkládá všem vlastníkům k posouzení.
Nejdříve bych chtěl předložit informaci o plnění usnesení z 9. Shromáždění

6.1. p. Pašová – požadavek, aby se uváděl čí podepisoval autor  tabulek a grafů, jež jsou předkládány vlastníkům jednotek. Pokud chtějí V.J. vysvětlení čí upřesnění není s kým jednat.

Tento požadavek je akceptován. Veškeré materiály předkládá a zpracovává výbor SVJ

6.2. Požadavek V.J. převést úvěrovou smlouvu do elektronické podoby a dát   na naše  internetové stránky, tak aby byla k nahlédnutí pro všechny členy
Pokus o přenos naskenované Smlouvy na naše www. stránky nevyšel-nebyl čitelný. Další pokusy nebyly pro malou výkonnost stránky uskutečněny.

6.3. na vývěsky do jednotlivých vchodů uvést adresu našich www stránek
Bylo splněno, Bohužel již nikde nevisí.

6.4. vzhledem k opakujícím se vylomení zadních dveří od koláren a  krádežím kol, vznesl p. Raška návrh na zazdění zadních dveří od koláren.  Většina vlastníků odsouhlasila ten požadavek (1 přítomný proti, 2 se zdrželi hlasování). Pro výbor tím vystal požadavek na zadání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.
Protože se jednalo o návrh, který nebyl schválen 75% podílů, byla uskutečněna podpisová akce k odsouhlasení doplňku k plánu. Ani tímto způsobem nebyl získán potřebný počet hlasů.  
Aby byl lépe  ochráněn majetek , byly vybaveny zadní dveře ocelovou mříží. Protože se jednalo o dodávku za 19 tis. Kč, mohl podle Stanov o této věci rozhodnout výbor samostatně.

    6.5.p. Zapletal přišel s konkrétní nabídkou na montáž antény jež by rozšířila nabídku    stávajících televizních programů.  Plénum se usneslo, aby výbor zajistil další možné dodavatele a udělal se výběr z nejvhodnějších .
Pro tento účel byla uskutečněna anketa mezi vlastníky, která nepotvrdila všeobecný zájem .
Pro informaci uvádím, že příjem digitální televize je již v našem domě připravený prostřednictvím kabelové televize UPC a jsou připraveny rozvody optickými kabely k příjmu digitální televize od fy. Net-Connect, Posledně jmenovaná firma již v našem domě zprovoznila vysokorychlostní internet.  Obě firmy svoje zařízení instalovaly na svůj náklad. Pro řešení Společné televizní antény ještě nedozrál čas.


7a) Hlasování o plánu oprav
              
         Splnění úkolu je popsáno v předchozím bodě 6.4.

 7b  Hlasování o výši plateb do Fondu oprav (10 Kč/m2, odpovídá 395 Kč/1%podílů)

Bylo promítnuto do Rozpisu plateb do FO od 1.2.2008

7c) Hlasování o vracení přeplatků.

Přeplatky byly příslušným vlastníkům vyplaceny

7d)Hlasování o zvýšení plateb na vodoměry (30 Kč/měsíc.byt)
Bylo promítnuto do Rozpisu plateb od 1.2.2008


7f) Schválení odměn pro funkcionáře SVJ ve výši dvojnásobku nynější částky. (60Kč/měsíc.byt)
Bylo promítnuto do plateb od 1.2.2008

Tolik tedy ke kontrole plnění Usnesení 9.Shromáždění.

    Dům máme v podstatě opravený již z předchozích let. Výbor se proto zabýval jen méně významnými,  domníváme se však, že důležitými záležitostmi pro budoucí spokojené užívání domu.
A teď k některým činnostem výboru:
Uzavřeli jsme s  ČMRaZB Smlouvu o dotacích k úrokům. K dnešnímu dni jsme již obdrželi 3 splátky v celkové částce téměř 104 tis Kč. Z dotací se platí 32,75 hal na 1 Kč bankovní splátky.
Vzhledem k tomu, že jsme revitalizaci domu připravovali, realizovali a kolaudovali bez účasti správce a po dohodě s vedením SBD, zpracovali jsme kompletní podklady pro Měsíční předpis na Příspěvky do fondu bytového hospodářství. Tento předpis byl zpracován na základě závěrů 9.Shromáždění,  Smlouvy o bankovním úvěru, Smlouvy o dotacích k úvěru a na základě schváleného dlouhodobého plánu oprav. Na základě uvedených podkladů jsme vypočítali i vratky těm, kteří si okna měnili na svůj náklad. Vratky byly, těm komu náležely, vyplaceny.
    Z iniciativy zástupce našeho výboru a ing.Kratochvíla z výboru Družstevní 1-10 bylo za spolupráce vedení SBD založeno Občanské sdružení Hodonín –sever , které zorganizovalo protestní petici proti vybudování Biostanice v prostoru blízké bývalé panelárny. Petice byla úspěšná, podepsalo ji přes 2500občanů a zastupitelstvo města ji akceptovalo. Biostanice tedy nebude.
    V dlouhodobém plánu máme rekonstrukci silových kabelových rozvodů. Velkou část roku jsme se potýkali se zajišťováním projekčních podkladů. Něco jsme dali dohromady, avšak doposud nemáme uzavřenou smlouvu s projektantem. Předpokládáme však, že se nám do plného propuknutí hospodářské krize podaří získat projektanta, uskutečnit výběrové řízení dodavatele a tak získat dodávku co nejlevnější za krizové ceny. K dnešnímu dni máme již příslib projektanta na zpracování projektu do konce února.
    11.4.2008 byla brigáda , při ní mimo jiné byly odstraněny sprejařské výtvory. Bohužel tento problém se opakuje a musíme se s tím neustále potýkat.
    Letos proběhla v domě revize plynu, hasících přístrojů a ventilů ve společných prostorách.

    Výbor na základě posouzení vhodnosti platného Prohlášení vlastníka se vrátil k dlouhodobému záměru přizpůsobit Prohlášení vlastníka potřebám našeho domu. Změnu pokládáme za racionální , poněvadž může zvětšit odpovědnost jednotlivých vlastníků ke společnému majetku a v důsledku toho udržet nynější nízké náklady na údržbu. Rostoucí ceny čehokoliv ovlivnit nedokážeme, ale stav a kvalitu majetku můžeme mít ve vlastních rukou.
Zpracovaný návrh změny Prohlášení vlastníka byl výborem schválen a byl předložen na vchodových schůzkách. Protože schůzek se zúčastnilo málo vlastníků, nezískali jsme punc k dalšímu pokračování na změně.  Proto je vypsána podpisová akce, která by výboru pomohla rozhodnout, zda ve Změně pokračovat, či nikoliv.
Změna znamená mnoho práce a proto je třeba mít jistotu, že bude na dalším Shromáždění schválena.

Tak to byl stručný výčet nejdůležitějších činností výboru od 9.Shromáždění vlastníků.

Pro příští rok mimo rekonstrukci kabelových rozvodů máme v dlouhodobém plánu uvedenu výměnu vodoměrů na TUV.  Akce proběhne až v závěru roku. S jinými pracemi se neuvažuje.
Pokud by se urychlil celostátní plán digitalizace jihomoravské televizní sítě, tak budeme řešit STA.
Do té doby je třeba, aby si každý vlastník ujasnil odkud chce signál brát a jaké televizní stanice chce přijímat. Pokud tento problém bude aktuální, tak vás výbor musí vyzvat k vyjádření.
Děkuji za pozornost.


1.12.2008
Zpracoval:ing.Ondra

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ABemouphoppy - Blood Pressure : Blood require chart

9. 10. 2018 5:43

Compression est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre moelle bat, il pompe le sang par de vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/prix-de-vente-cialis-en-pharmacie/