Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva o činnosti

4. 12. 2007
Zpráva o činnosti výboru SVJ C12-16 za dobu od ledna do listopadu 2007
Tato zpráva se výboru nezpracovávala lehce, protože to nebyl jednoduchý rok.
Začátek roku byl poznamenán výsledky Shromáždění vlastníků z prosince roku 2006, které nezvolilo ani nový výbor, ani novou kontrolní komisi, ani nepřijalo žádné závěry. Shromáždění bylo ovlivněno negativním vystoupením osoby vydávající se za zástupce správce SBD Hodoňanu, který prosazoval zastavení veškeré přípravy stavby „Dokončení revitalizace domu Cihlářská“.
Výbor na základě výsledku tohoto Shromáždění nemohl činit nic jiného, něž plnit závěry posledního platného Shromáždění z července 2006 . A tak jsme taky konali. Zda jsme udělali dobře, či nikoliv musí toto Shromáždění zhodnotit samo.
V roce 2006 jsme požádali správce o kontrolu plnění Smlouvy o správě. Hodoňan svolal toto jednání na 8.2.2007, kde bylo společně konstatováno, že Smlouva není v plném rozsahu plněna. Nové vedení Hodoňanu dalo zástupcům výboru slib, že v dalších obdobích bude smlouva respektována. Při tomto jednání bylo též dohodnuto, že výbor předá správci veškeré podklady o přípravě stavby „Dokončení revitalizace…..“ k provedení prověrky dodržení předpisů, kterými se měl výbor řídit.
Dne 14.2.2007 na Shromáždění vlastníků bylo ředitelkou SBD sděleno, že při prověrce nabylo shledáno porušení předpisů . Nově zvolený výbor a nová kontrolní komisi přijali toto stanovisko správce s uspokojením a nic už pak nebránilo k dokončení přípravy stavby., Jiné závěry nebyly Shromážděním přijaty.
Po provedeném průzkumu nabídek od bank byla vybrána výborem a kontrolní komisí pro financování stavby Česká spořitelna, s kterou byla dne 23.3. podepsána smlouva.
Všechny získané doklady a smlouvy byly předány k posouzení příslušné agentuře. Po získání kladného posudku jsme 18.4.2007 obdrželi od ČMRaZB potvrzení o způsobilosti projektu a mohli jsme zahájit stavbu.
. Tato banka nám oznámila, že 25.6.2007 byla žádost kladně vyřízena a postoupena na Min. rozvoje (min.Čunek) .Staveniště bylo dodavateli předáno 27.4.2007.
Při opravě balkónových podpěr byl zjištěn horší stav, než se předpokládalo. Proto jsme požádali správce, aby nám zajistil statika. Na základě zpracovaného posudku byl problém s opravou vyřešen.
V 7. měsíci nám bylo zřejmé, že bude na stavbě dosaženo nezanedbatelných úspor. Proto jsme z těchto úspor nechali opravit okapový chodník včetně mřížek do tepelného kanálu, vymalovat čelní stěny schodišť, zlikvidovat sgrafity po sprejerech, opravit nájezdy do vchodů a opravit trhliny ve fasádě v některých lodžiích vchodu č. 14. Tyto dodatečně sjednané práce byly ale dokončeny až v listopadu. Snad , jak se říká:“jedinou vadou na kráse“ celé stavby je nesplnění písemného slibu Hodoňanu, nebo přesněji pí Poláškové, že si okna vymění na vlastní náklad. Bohužel doposud nestalo se tak.
Přejímací řízení dokončené stavby proběhlo 27.8.2007. Na základě zjištěných závad byla při fakturaci provedena pozastávka ve výši 200tis.Kč. Pozastávka ve výši 190 tis. Kč byla proplacena až v listopadu. Na částku 10 tis. Kč nám dodavatel vystavil dobropis, čímž se úspory o tuto sumu zvýšily.
Poněvadž následkem úspor na stavbě nebyl vyčerpán celý úvěr, byl dne 1.10.2007 podepsán s financující pobočkou Č.S dodatek k úvěrové smlouvě na částku o cca 300 tis. Kč nižší. V důsledku toho se sníží o cca 2000Kč/měsíc splátka úvěru.
Na dokončenou stavbu bylo vydáno 15.10.2007 Stavebním úřadem Kolaudační rozhodnutí, které nabylo právní moci 2.11.2007. Toto rozhodnutí bylo odesláno ČMRaZB.
Pro úplnost uvádím, že byla na jaře opravena klempířina na střeše, aby se snížilo podfukování sněhu pod krytinu.
Rovněž se musím zmínit o vyloupení kolárny ve vchodě č.16. Zatím policie zloděje neobjevila.

Jestli můžeme být se svou prací spokojeni či nikoliv, musíte posoudit vy vlastníci, kteří jste svěřili osud našeho domu do rukou výboru, kontrolní komisi a důvěrníkům.
Já osobně bych chtěl všem , kteří přiložili ruce a hlavu k dílu co nejvřeleji poděkovat. A to nejen funkcionářům, ale rovněž např. Jeřábkovi, Bravencovi, kteří neodmítli pomoc, ba i paní Konečné ze čtrnáctky. Rovněž bych chtěl poděkovat obyvatelům vchodů č.12 a 15, že celou dobu výstavby strpěli bez většího protestu pohyb a nepořádek, který za sebou nechávali pracovníci dodavatele při práci v kanále a pod střechou. .

Děkuji za pozornost


.