Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 10. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 16.9 .2013

20. 9. 2013

 Zápis

z 10. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 16.9 .2013

 

Přítomni:     ing.Ondra – předseda výboru

                      ing. Stokláska- místopředseda výboru

                      pí. Kmínková- člen výboru

 

Program:   1) projednání výsledku domovních schůzek k Anketnímu listu dopracovaného

                   projektantem  ing.Mackem

                   2) Výsledek projednání možnosti na restrukturalizaci stávajícího úvěru

                   3) ostatní

 

Ad 1) Vzhledem k nedodržení termínu dodávky projektu projektantem byl uzavřen Dodatek ke

          Smlouvě, ve kterém byla dohodnuta nižší cena  o 10000Kč a prodloužen termín.

         -- Zpracovaný Anketní list dodaný dne 23.8.2013 byl předán vlastníkům bytů k vyplnění.

         –  Dne 29.8.2013 členové výboru vyhodnotili Anketní listy. Objekty s nižším souhlasným

             vyjádřením jak 51 % byly vyřazeny.  

             Objekty, které získaly více jak 51% souhlasných vlastnických podílů  jsou následující:

             Zateplení soklu, klempířské práce a parapety, vymalování společných prostor, oprava

             madel  na zábradlí, výměna vchodových dveří,  zazdění venkovních dveří do sušáren.            

              Vyhodnocení bylo zasláno projektantovi , který dne 4.9. elektronicky poslak výkresovou

              dokumentaci

         --  Dne 6.9. výbor posoudil dodanou výkresovou dokumentaci a rozhodl, že znovu bude celá

              plánovaná akce projednána na vchodových schůzkách.

         –  V 37.týdnu proběhly ve vchodech schůzky s vlastníky na základě kterých bylo dnes

             rozhodnuto takto:

        a) Projekt bude dopracován v členění: Zateplení soklu, klempířské práce a parapety,

            vymalování společných prostor, oprava  madel  na zábradlí, výměna vchodových dveří,

            zazdění venkovních dveří do sušáren, zateplení před vchodovými dveřmi, zateplení

            stropu v přízemí. Schránky budou umístěny mimo vchodové dveře.

        b) Po dodání kompletního projektu a jeho posouzení PIS bude projektovaná dokumentace

            předložena  Shromáždění vlastníků ke schválení. Pokud bude akce schválena požádá výbor

            o přidělení úvěru z akce Panel 2013+.

        c) Pokud nebude akce v Panelu 2013+ schválena, bude Shromáždění vlastníků požádáno

            o souhlas  s Dlouhodobým plánem který bude obsahovat Anketou přijaté objekty

             a zateplení vchodů.

d)      Pro Stavební povolení nebo Ohlášení bude využita prezenční listina.

 

Ad 2)-- Bylo jednáno s ČMZaR bankou a bylo zjištěno, že dosud není ústředním orgánem 

              rozhodnuto, zda budou zachovány zbývající dotace v případě refinancování úvěru a tedy

              změny smlouvy s financující pobočkou.

         –  S financující pobočkou byl tento problém rovněž konzultován. V případě refinancování

              musí být nová smlouva.

         –   Konstatuje se, že na základě informací zatím nelze refinancovat úvěr.

 

 

Zapsal ing. Ondra