Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 11. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 18.10 .2013

 Zápis z 11. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 18.10 .2013

Přítomni: ing.Ondra – předseda výboru

ing. Stokláska- místopředseda výboru

pí. Kmínková- člen výboru

Přizvaní: pí.Ivičičová -předsedkyně kontrolní komise

pí. Gottliebová -člen kontrolní komise

 

Program: 1) posouzení projektu dodaného ing.Mackem

2) Příprava Shromáždění vlastníků (obsah projednání, podklady,termíny)

3) Posouzení potřeby doplnění Stanov podle nového Občanského zákoníku.

4) Ostatní (kontrola průtoku teplé vody, kontrola ventilů vnitřního vodovodu,atd)

 

Ad 1) Projekt nebyl dodán, přestože jeho dodání bylo e-mailem přislíbeno na 17.10. Nový, telefonicky slíbený

termín je 22.10. 2013

Podle informace , kterou nám e-mailem poskytl SFRB, jsou nyní ještě k dispozici volné prostředky

pro Panel 2013+. Pokud bychom měli potíže při podávání žádosti o úvěr, jsou nám ochotni pomoci.

Současná referenční úroková sazba byla snížena na 0,75%.

Posouzení projektu s posouzením PIS provede výbor bezprostředně po jeho dodání.

 

Ad 2) Shromáždění vlastníků bude svoláno na 7.11.2013 .

Sál zajistí pí. Kmínková

Pozvánky zajistí a rozešle ing Stokláska nejpozději do 23.10.

Návrh textu pozvánky zajistí ing.Ondra do 21.10.

Obsah SV: Schválení projektu „Dokončení oprav ...“ nebo schválení „Dlouhodobého plánu“.

Předložení termínu provedení změn ve „Stanovách SVJ“

Schválení provozního řádu vnitřního vodovodu.

Návrh Dlouhodobého plánu, kopie rozhodujících částí projektu bude vyvěšena na vchodových

nástěnkách, na www strance a bude zaslána vlastníkům, kteří poskytli e-mailovou adresu.

Termín: do 1.11.2013. zajistí ing. Stokláska.

Navrhuje se, aby návrh na změnu Stanov byl předložen ke schválení buď v r.2014 nebo 2015,

v závislosti od náročnosti zpracování.

Oznámení Stavebnímu úřadu, po případě Žádost o Stavební povolení pro projektované stavební práce

provede ing.Ondra bezprostředně po schválení Shromážděním vlastníků.

 

Ad 3)Doplnění Stanov se navrhuje: Změnit počet podílů ke schválení návrhů ve SV, včetně volby, změny Stanov

a oprav i investic.

možnost připojení dodatečných písemných souhlasů k rozhodnutí SV.

Možnost hlasování per rollam t .zn. písemně.

Ad 4) SBD Hodońan nás dopisem informovalo, že vstoupila v platnost ĆSN EN 806-5, která stanovuje

požadavky a podmínky pro provoz a údržbu vnitřního vodovodu. Ve 41. týdnu nám předložili návrh na

kontrolu ovládacích ventilů za cenu 40Kč/kus a vypouštěcích ventilů 20Kč/kus. Tento návrh jsme odmítli

jakožto silně předražený a naprosto nevyjasněný.

Výbor se dohodl: 1) zpracujeme provozní řád vnitřního vodovodu. Provede ing.Stokláska.

2) Průzkumem zajistíme kvalifikovanou osobu (instalatér), která může takové

kontroly provádět podstatně levněji než je návrh ceny Hodoňanu.

3) Kontrolu ventilů v bytech budou po poučení provádět vlastníci bytů v souladu se

zpracovaným provozním řádem.

Byl vysloven souhlas na zmocnění pí. Josefíkové (mzdová účetní družstva) pro zpracování

předepsaných tiskopisů souvisejících s plněním povinností zaměsznavatele.

 

Zapsal: ing.Ondra