Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 20.výborovky

27. 3. 2008
Zápis
ze 20. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 27.3.2008

Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
        p.Valášek- místopředseda
        ing Gottlieb-člen
Přizvaní: Paní Ivičičová-předsedkyně K.K.


Program: 1) Projednání přeplatků do FO .
        2) Stanovení strategie řízení domu
        3) Deratizace
        4) Výsledek revize plynu-závěry
        5) Ostatní (výsledek petice)

ad 1) Zpracovaný přehled přeplatků do FO za 10.-12. měsíc 2007 byl odsouhlasen a je v souladu s rozhodnutím Shromáždění vlastníků. Přeplatky budou vráceny těm vlastníkům, kteří  na svůj náklad měli k 30.9.2007 ve svých bytech vyměněná stará okna za zateplená-plastová a těm, kteří složili do FO stanovenou hotovost. Soupis bude předán správci s žádostí o proplacení . Termín určí správce podle svých možností. Souhlasíme s i s výplatou při ročním vyúčtování.
Ad 2) předseda předložil výboru a kontrolní komisi návrh na změnu prohlášení vlastníka. Tento návrh navazuje na dřívější požadavek některých vchodů, které požadovaly, aby každý vchod si hradil přesně vytypované opravy a investice z vlastních zdrojů. Tím by byla zajištěna větší péče vlastníků o svěřený vchod a v důsledku toho sníženy náklady na bydlení. Rovněž by tím získaly vchody větší samostatnost v rozhodování o svém majetku.
          Bylo dohodnuto:a) Bude zpracován písemný dokument
                       b) Dokument bude připomínkován každým členem výboru a kontrolní komise
                       c) Dopracovaný návrh bude předložen každému vchodu k prostudování
                       d) Pak bude projednám na vchodových schůzkách
                       e) Bude předložen ke schválení Shromáždění vlastníků.
Ad 3) Dne 12.4. 2008 (sobota) bude provedena Fy. Chavet s.r.o. Vracov deratizace našeho domu.
    Navrhuje se vyhlásit brigádu na vyčistění topného kanálu. Bude vyvěšeno oznámení o brigádě na 11.4. 17 hod.
Ad 4) Ve dnech 13.a 14. 2. Proběhla ohlášená revize plynu .
    Při revizi nabyly zjištěny závady v kontrolovaných bytech.
    Přestože byla revize včas oznámena výzvou nebyl umožněn vstup do bytů č.5 ve vchodě č. 12
    a do bytů č.9 a 10 ve vchodě č.16.
    Vlastníci uvedených bytů budou upozorněni, že revize plynu v jejich bytech bude dodatečně provedena na jejich náklad.
Ad 5) –    Policie ČR odložila vyšetřování škody na fasádě způsobené sprejery. Pachatel je neznámý.
-    UPC, kabelová televize nám předala Návrh smlouvy o modernizaci, provozování a údržbě sítě.
  Bylo dohodnuto, že nejdříve provedeme kontrolu stávající sítě, zda není místně zlikvidovaná a pak teprve smlouvu potvrdíme.
- Souhlasí se s návrhem  mříže do zadních dveří a bude dodavateli vystavena objednávka.
- RENOVA dodala potrubí pro odvětrání staré nefunkční dešťové kanalizace ve střeše.
- Byt. č. 1 ve vchodě č. 12 vlastník  dosud nevybavil  hlásičem požárů tak jak bylo po mimořádné události rozhodnuto, přestože si jej zakoupil.
- Správce malou část elekrodokumentace nalezl. Ještě se obrátí na stavební úřad.
 

Zapsal:ing.Ondra
Pro správce: Urgujeme nárokovanou opravu parapetu  na balkóně pí. Ivičičové. (č.t.776 022 210)


 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář