Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 22. schůze výboru SVJC 12-16, konané 26.8.2014

 

Zápis z 22. schůze výboru SVJC 12-16, konané 26.8.2014

Přítomni:   Ing.Ondra – předseda výboru
                    Ing. Stokláska- místopředseda výboru
                   pí. Kmínková- člen výboru

Přizvaní:    pí.Ivičičová-předsedkyně kontrolní komise
    p. Raška -místopředseda kontrolní komise

Program:          1)   Kontrola úkolů z 21.výborovky.

2)    Informace o příspěvcích ke Stanovám

3)    Svolání vchodových schůzek ke stanovám a k volbám do výboru

4)    Přehled činnosti od poslední výborovky

5)    Ostatní

 

Ad1)---   Závada na kulových kohoutech v tepelném kanálu byla reklamována. Ústy technického náměstka SBD bylo sděleno, že je reklamace akceptována.
    ---    výměna domovní vodovodní přípojky byla provedena (VaK Hodonín). Poněvadž se v zájmové prostoru nachází  kabely ( městské osvětlení a slaboproudé sdělovací kabely), bylo nutno je vytýčit výkopy provedla fa. Matěj s.r.o. Rohatec. Při opravě se využilo výluky v dodávce vody pro  MěBS.

Ad2)  Jednotlivé stránky nových Stanov SVJ byly vyvěšovány na vchodových nástěnkách a na www.stránce. Bohužel musíme konstatovat, že dosud nebyly vzneseny od vlastníků bytů žádné připomínky k návrhu stanov, ani návrhy na jejich doplnění.

Ad3)  Vzhledem k předchozímu bodu se domníváme, že nejsou vlastníci dostatečně informováni o návrhu nových Stanov.,Bylo proto dohodnuto, že do 15. září budou svolány vchodové schůzky, kde budou závažné části Stanov s vlastníky prodiskutovány. 

          Termín schůzka: vchod č.16          8.září          18 hod
                                                        č.15   9. září         18 hod
                                                         č.14  10. září       18 hod
                                                        č.13   11. září       18 hod
                                                        č.12   4. září         18 hod

          Po  doplnění Stanov o případné oprávněné připomínky budou Stanovy vytištěny v 15 výtiscích  a vyvěšeny ve vchodech (3ks na vchod), ustaveny na naši www stránku. Pokud budou ke konečnému návrhu připomínky do 29.9.2014, zaujme k nim výbor dne 30.9.2014  stanovisko, zda budou akceptovány či nikoliv. Předpokládáme, že ke schválení Stanov dojde na Shromáždění vlastníků pravděpodobně ve dnech 11. nebo 18. 11.2014.

Ad4)  ---byly upraveny a přizpůsobeny pro podmínky našeho domu všechny stránky nových Stanov. 
          Poslední 3 stránky budou vyvěšeny tento týden.
          ---byl předán reklamační doklad Hodoňanu
          ---byly zahájeny práce na gumových rohožích před vchody. Ve vchodech č. 13 a16 budou zatím
              ponechány stávající kovové, dosud vyhovující škrabáky.
          ---byla provedena obnova domovní vodovodní přípojky
         .-- byla dokončena oprava vandaly zničené skříně HUP.
          ---MěÚ byl na žádost několika vlastníků upozorněn na nekvalitní provedení parkoviště před vchodem
              č.15 a na opomenutí vydláždění prostoru pro kontejnér u vchodu č.13.
              Vydláždění je provedeno a odpověď ohledně parkoviště  uvádíme v plném znění:

Zapsal: ing.Ondra 

 

                  Pane inženýre,

Omlouvám se, že odpovídám se zpožděním, ale od 4.8.  jsem měla dovolenou,  tak teprve postupně vyřizuji poštu.  Závada  na nově vybudovaném  parkovišti byla způsobena válcem z důvodu nedostatečných podkladních vrstev.  V předávacím protokolu stavby  je uveden termín odstranění v rámci záruky  do 30.10. 2014 s tím, že místo budeme nadále sledovat. 

Prosím o předání informace ostatním obyvatelů SVJ.

Děkuji za spolupráci.

Eva Novotná, Odbor investic a údržby ,tel. :  518 316 456